Rólunk Kapcsolat Registrant.hu

Adatkezelési szabályzat

1. Általános rendelkezések

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban Infotv.)

 

2. Az adatkezelési szabályzat célja

Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a registrant.hu webhelyen, illetve a hozzá tartozó webáruházban (továbbiakban: webhely) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának, kezelésének, feldolgozásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az Infotv. rendelkezéseinek megfeleően.

Az adatkezelés minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Jelen esetben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3. Az adatkezelés célja

A megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolja.

A vevő a webáruházban történő megrendelés véglegesítésével elfogadja ezen adatkezelési szabályzat, illetve a Registrant Kolorit Kft. Általános Szerződési Feltételeit, és egyben hozzájárul a vásárlás kapcsán történő adatkezeléshez. (továbbiakban: vevő)

 

4. Az adatkezelési szabályzat időbeli hatálya

Az adatkezelési szabályzat a 2017.07.01-n lép hatályba, és határozatlan időre szól.

 

5. Az Adatkezelő
A vevő adatatit a webhely tulajdonosa és üzemeltetője kezeli:

REGISTRANT KOLORIT Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Egyéb adatok:
Székhely: 9028 Győr, Pannónia u. 3
Tel: 0696/525 890
Fax: 0696/525 896
e-mail: webmaster@registrant.hu

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse.

Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen Szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő vállalja a jelen Szabályzat betartását és kéri, hogy a vevők is fogadják el és tartság be a Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztassa és a módosított tartalommal közzé tegye.

 

6. Az adatkezelés
Az Adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat a jogszabályi követelményekben, biztonságosan kezeli.
Az adatok kizárólag a jogszabályi kötelezettség, hatósági felhívásra (az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett), vagy az érintett vevő hozzájárulása esetén szolgáltathatóak ki.

 

7. Az adatkezelés keletkezése és megszűnése

Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy a megrendelés elküldése.

Az adatkezelés megszűnése:

A vevő által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a vevő a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a vevő törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.

 

8. A webhely látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webhely látogatásakor, regisztráció vagy megrendelés leadása esetében az alábbiakon kívül más adatot nem rögzít:
• Név
• Felhasználónév
• Email
• Telefonszám
• Szállítási és számlázási cím(ek)
• Számlaszám
(ezen adatokat a regisztráció során a vevőnek meg kell adnia, ezeket azonban Adatkezelő nem adja át harmadik személy
részére)

Az Adatkezelő a hirdetési rendszerein keresztül ún. Remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cokkie-k és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek és kaphatnak adatokat az Adatkezeő webáruházáról és egyéb internetes helyekről. A cookie-k használatából eredő személyes információkat és adatokat az Adatkezelő nem adja át harmadik személy részére. A remarketing listák a vevő/látogató személyes adatait nem tartalamzzák, személyezonosításra nem alkalmasak.

 

9. Alapvető fogalommeghatározásaok
• adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,
• különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
• regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére
• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

10. Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
o ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
o azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelő a Registrant KOLORIT Kft., az adatfeldolgozó a INFOARTNET Kft. (székhely: 9024 Győr, Kert u. 16.), aki egyben a tárhelyszolgáltató is egyben.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: 8. pontban meghatározva Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az Adatkezelő a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.

A vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, a vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését a vevő megtilthassa.

A vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait az Adatkezelő átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga az Adatkezelő is jogosult. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő a vevő adatait törli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában az Adatkezelő az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére az Adatkezelő, és az Adatkezelővel együtt működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli az Adatkezelő, és részére elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének
megtiltása iránti igényét bejelentheti.

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatások esetében ügyfelek/vevők számára bizonyos időközönként tájékoztató
célú körleveleket küld ki Adatkezelő az új szolgáltatásaikról, speciális ajánlataikról stb. Amennyiben ügyfelek/vevők nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték. A regisztrációval a vevő, mint megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben megrendelők/vevők személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

 

11. Az érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:
o kezelése jogellenes,
o az érintett kéri,
o az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
o azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
o a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
o a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
o a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az érintett információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet.

 

Kelt : 2017. július 1. napján