Rólunk Kapcsolat Registrant.hu

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Registrant KOLORIT Kft. eladásával, szállításával és webáruházával kapcsolatos szabályok

(továbbiakban: ÁSZF)

 

 

 

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. 

 

1. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Registrant KOLORIT Kft .-vel szerződődő fél és a Registrant KOLORIT Kft . közötti jogviszonyra, valamennyi szállításra és azzal kapcsolatos szolgáltatásra. A Registrant KOLORIT Kft.-vel szerződő fél (a továbbiakban: vevő) beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Registrant KOLORIT Kft. ezeknek nem mondott ellent.

Jelen ÁSZF 2017. január 1-től visszavonásig hatályos.

 

2. Ajánlat és szerződéskötés

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. 

 

 

1. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Registrant KOLORIT Kft .-vel szerződődő fél és a Registrant KOLORIT Kft . közötti jogviszonyra, valamennyi szállításra és azzal kapcsolatos szolgáltatásra. A Registrant KOLORIT Kft.-vel szerződő fél (a továbbiakban: vevő) beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Registrant KOLORIT Kft. ezeknek nem mondott ellent.

Jelen ÁSZF 2017. január 1-től visszavonásig hatályos.

 

2. Ajánlat és szerződéskötés

A Registrant KOLORIT Kft. ajánlatai nem kötelező erejűek, kivéve az ajánlati kötöttség nevesített kikötése esetén.

A termékek konkrét adásvételére vonatkozó szerződés (továbbiakban: szerződés) a vevő megrendelésének (amennyiben a vásárlása nem az üzlethelyiségben, személyesen történik) a Registrant KOLORIT Kft. írásbeli visszaigazolásával jön létre.

A Registrant KOLORIT Kft. jogosult a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni, vagy a már megkezdett árukiszolgálást felfüggeszteni, ha a termékek kiszolgálását megelőzően:

a) a szerződés szerinti fizetési feltételeket a vevő nem tartja be, illetve

b) a vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik a vevő fizetőképességét. (tartós fizetési késedelem, csőd vagy felszámolási eljárás, végrehajtás, stb.)

c) a vevő vagyoni helyzetében, illetve tulajdonosi körében történő olyan változások esetén, amelyek a vevő fizetőképességét hátrányosan befolyásolhatják

 

3. Megrendelés folyamata

 

3.1. Termékrendelés

Amennyiben a vevő nem személyesen a Registrant KOLORIT Kft. valamelyik üzlethelyiségében vásárol, a megrendelésének tartalmaznia kell: (továbbiakban együttesen: termék)

 • Termék pontos meghatározása
 • Cikkszám
 • Mennyiség, egység
 • Kevert színek esetén: szín pontos meghatározása (színkód, autótípus, színkártyaszám). Kevert színekre vonatkozó szabályok és reklamációk kezelése részletesen a 11. pont szerint
 • Kapcsolatfelvételi adatok (vevőadatok)

A megrendelés csak a megfelelő vevő általi hitelesítés esetén kerül feldolgozásra.

 

A Registrant Kolorit Kft partnere (vevő/szállító) egyoldalúan nem írhat elő, ill. a Registrant Kolorit Kft nem kötelezhető semmilyen, a vevő/szállító által előírt ügyviteli rendszer/megoldás (B2B portál, webalkalmazás, EDI, stb.) használatára. Bármely ilyen rendszer használata kizárólag abban az esetben lehetséges, ha azt a Registrant Kolorit Kft írásban jóváhagyja.

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak főszabály szerint nettó értékben kerülnek feltüntetésre, kivéve, ha kifejezetten feltüntetésre kerül, hogy az árak tartalmazzák az ÁFA-t. (A Registrant KOLORIT Kft. webáruházában feltüntetett árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t.) Az árak a kiszálllítás díját nem tartalmazzák.

 

A részletes szállítási díjszabás és annak módja minden esetben egyedi, külön megállapodás tárgya.

 

Amennyiben a Registrant KOLORIT Kft.  hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Registrant KOLORIT Kft.  nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vevő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vevő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

 

 

3.2 Szolgáltatás megrendelése

 

Ha a vevő a Registrant KOLORIT Kft.-től írásban vagy e-mailen szolgálatást rendel, 5 munkanappal a szolgáltatás megkezdését megelőzően a felek kötelesek a megrendelést leegyeztetni (és szükség esetés a megrendelés javítását, pontosítását elvégezni). Az egyeztetést a Registrant KOLORIT Kft. kezdeményezi (telefonon, e-mailen, levélben) és ezt követően egy megerősítő e-mail-t küld a vevő részére a végleges megrendelésről.

 

A megrendelt termékekkel kapcsolatos alapvető feltételek, a megfelelő munkakörülmény biztosítása, a munka- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása a vevő, megrendelő feladata. Amennyiben vevő ezeket nem, vagy nem megfelelően biztosítja, a Registrant KOLORIT Kft. jogosult a megrendelt szolgáltatás teljesítését megtagadni vagy a már megkezdett szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni, mindaddig amíg a vevő e kötelezettségét nem teljesíti. Az ebből eredő károk nem háríthatóak át a Registrant KOLORIT Kft.-re.

 

A megrendelelt termékekhez kapcsolódó (használatukhoz elengedhetetlen, vagy azt segítő), de a megrendelésben nem szereplő anyagok, eszközök biztosítása a vevő (megrendelő) feladata.

 

A megrendelt szolgáltatást a Registrant KOLORIT Kft. átadás-átvételi eljárás során átadja a vevő (vagy az általa megbízott harmadik fél) részére. Az átadás-átvételi eljárás keretében elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. A szolgáltatás befejeztével a vevő (amennyiben nem jelenik meg személyesen) köteles gondoskodni olyan képviseletről, aki jogosult az átadás-átvételi eljárás lefolytatására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. Amennyiben vevő nem gondoskodik megfelelő képviseletről a Registrant KOLORIT Kft. az  átadás-átvételi eljárás/szolgáltatás teljesítésének helyszínén eljáró munkavállalót, megbízottat a vevő, megrendelő képviselőjének tekinti.

Ha a vevő, megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.

Az átadás-átvételi eljárást követően csak olyan kifogást fogad el a Registrant KOLORIT Kft., amennyiben a hiba oka az eljárás során nem volt felismerhető.

 

 

4. Árak és számlázás

A Registrant KOLORIT Kft.  mindenkori árjegyzéke tartalmazza a termékek nettó és külön igény esetén a bruttó vételárát.

Az elszámolás alapja a Registrant KOLORIT Kft.  által kiállított számla, illetve szállítólevél. Az árjegyzékben szereplő árak nem tartalmazzák a csomagolási és a szállítási költséget. A Registrant KOLORIT Kft. az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban nem kifogásolja.

Szolgáltatás teljesítése esetén számla kibocsátására és befogadására a Registrant KOLORIT Kft. kizárólag teljesítés igazolás (vagy átadás-átvételi eljárás során készült jegyzőkönyv) birtokában jogosult és köteles.

(Szolgáltatás nyújtása esetén egy munkanap 8 munkaórának számít.)

A Registrant Kolorit által teljesített szállításokra vonatkozóan a Registrant Kolorit Kft által, a Magyarországon érvényes tartami és formai előírások szerint kiállított számlák érvényesek és a Registrant Kolorit Kft érvényes követelését képezik, attól függetlenül, hogy azok kiállítása ill. vevőnek történő továbbítása a Vevő által előírt ügyviteli megoldás használatával vagy anélkül történt.

 

5. Fizetés

A számla összegét az esedékesség napján, levonás nélkül kell megfizetni. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg jóváírása a Registrant KOLORIT Kft.  számláján megtörténik.

Az esedékesség napjáig történő teljesítés elmadarása alapvető szerződésszegésnek minősülhet és a Registrant KOLORIT Kft. jogosult a kamat és behajtási költségátalány érvényesítésére a Ptk. szerint.

 

 

6. Szállítás

Amennyiben a vevő nem szállítja el a terméket úgy a Registrant KOLORIT Kft. egyedi megállapodás alapján a termék szállításáról térítési díj ellenében gondoskodik. Ezen feltételek egyedileg kerülnek meghatározásra.

Incoterms paritás: EX-WORKS

 

7. Biztosíték

A Registrant KOLORIT Kft. jogosult a vonatkozó jogszabályok értelmében biztosítékot, előleget kérni a vevőtől.

 

 

8. Elszállítás, kockázat átszállása

Amennyiben külön szállítási megállapodás a felek között nincsen, a vevő köteles az árukat/terméket – a szállítási határidőben illetve amikor az áruk szállításra készen állnak – haladéktalanul elszállítani, vagy a szállításukat megszervezni. Amennyiben ezen kötelezettségének a vevő nem tesz eleget, úgy a Registrant KOLORIT Kft. jogosult azt a vevő kockázatása és költségére elszállíttatni vagy tárolni. Ez esetben a kárviselés terhe a vevőre átszáll.

Amennyiben a vevő viszi el az árut, a kárviselés terhe az áru átvételével a vevőre száll, egyéb esetben a kockázatviselés – az áru átadásával - a szállítóra száll át.

 

 

 

9. Tulajdonjog fenntartása

A Registrant KOLORIT Kft. által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Registrant KOLORIT Kft. tulajdonában maradnak. A 90 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Registrant KOLORIT Kft.-nek jogában áll a tulajdonában lévő árut elhozni a vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás miatti költségek is a vevőt terhelik.

 

10. Vis maior

A Registrant KOLORIT Kft. ellenőrzési körén kívül eső okok, körülmények, mint például természeti jelenség, háború, sztrájk stb. felmentik a Registrant KOLORIT Kft.-t a kötelezettségei alól, mindaddig amíg az ún. vis maior helyzet fennáll. Ez alatt az idő alatt a Registrant KOLORIT Kft. ésszerű keretek között megtesz mindent a helyzet megszüntetése és a kötelezettségei teljesítése érdekében.

 

11. Hibás teljesítés, elállás, szavatosság, garancia

A Registrant KOLORIT Kft. az általa forgalmazott termékekre a Ptk.-ban, a 151/2003 kormányrendeletben és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és az egyéb ide vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint termékkörönként meghatározott mértékű szavatosság vállal, vagy vállalnak beszállítói, a gyártó(k) és importőr(ök).
 

A Registrant KOLORIT Kft. szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak.

A vevőnek átadott árut, annak a vevő (vagy megbízottja) általi átvételekor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni, és az esetleges kifogásokról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve a szállítólevélen/számlán (v. egyéb szállítási dokumentumon) azokat feltüntetni. Amennyiben a vevő az itt leírtak szerint nem jelzi kifogását, a teljesítés elfogadottnak minősül. Átvételt követően csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető, pl. gyártási hiba) hibákból eredő kifogás terjeszthető elő. Minőségi kifogás alá eső termékeket továbbértékesíteni, beépíteni, vagy egyébként felhasználni tilos. A hibás termékek beépítésére (például a festék gépjárműre történő teljes felfújására) visszavezethető, illetve többletköltségek (beleérte az elmaradt haszon összegét) a Registrant KOLORIT Kft.-re nem háríthatóak át.

Szavatossági igényét a Vevő kizárólag írásban, a számla és a szállítólevél csatolásával együtt jelentheti be, a hiba pontos leírásával és az azt igazoló fotók csatolásával.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Registrant KOLORIT Kft.-vel közölni (Ptk. 6:162. §).

Vevő által kezdeményezett (nem a Registrant szállítási hibájából eredő), bármely okból történő visszaküldésre kerülő termékek esetén a jóváírást 10% értékcsökkenés felszámításával állítjuk ki.

Visszaküldés csak eredeti csomagolású, legfeljebb az adott vevő által tőlünk legfeljebb 1 éven belül vásárolt, lejárati idő esetén legalább annak 1/3-val rendelkező termék esetén lehetséges. Sorozatszámos cikkek esetén kizárólag a tőlünk származó sorozatszám vehető vissza.

Ettől eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha arról írásos szerződés rendelkezik.

 

A tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérés, amennyiben ez nem befolyásolja a termék használati értékét, nem képezheti kifogás alapját.

A termékek felhasználása során be kell tartani a felhasználási útmutató előírásait, illetve a termékre vonatkozó munkavédelmi szabályokat. Az adott termékre vonatkozó aktuális technológiai előírásoktól való - kivéve, ha ahhoz a Registrant KOLORIT Kft. előzetesen írásban hozzájárul - eltérés, illetve szakszerűtlen felhasználás esetén a Registrant KOLORIT Kft.  minden felelősséget kizár.

A termékekhez tartozó műszaki adatok és tehnológiai leírások a legfrissebb technológiai ill. műszaki ismeretek szerinti állapotot tükrözik, de ez semmilyen garanciát illetve kötelezettséget nem jelent arra nézve, hogy egy bizonyos termék, illetve technológia alkalmas lenne egy adott igényre ill. feladatra.

Szakipari vegyi termékek (bevonati anyagok, stb., illetve egyéb termékek, ha ez külön feltüntetésre kerül) használata csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy (szakember) által történhet. Ezen szabály be nem tartása esetén a Registrant KOLORIT Kft. minden felelősséget kizár.

A vevő egyedi rendelése alapján kevert termékekre (kevert színek, azzal töltött spray termékek, egyéb keverékek) vonatkozó reklamációkezelés speciális szabályai:

 • Kevert termékek esetén a felhasználás előtt a vevőnek teszt készítésével (próbafújás) meg kell győződnie a termék megfelelőségéről.
 • A színellenőrzést az etalonnal, illetve a munkadarabnak (a festendő felülettel szomszédos) felületeivel történő összehasonlításával kell elvégezni.
 • Több komponensű termékek esetén a próbát a teljes mennyiség bekeverése előtt kell elvégezni.
 • A termék fizikai megjelenésére (színárnyalat, fényesség, stb.) vonatkozó reklamáció csak a fel nem használt és, - amennyiben van ilyen -, a térhálósítóval be nem kevert mennyiség erejéig érvényesíthető.
 • A nem megfelelő termék felhasználásából eredő további költségek és térítési igények a Registrant KOLORIT Kft.  felé nem háríthatók tovább.

 

 

A Registrant KOLORIT Kft. által – a Termékek és a szolgáltatások mellé - biztosított ügyviteli-, elektronikus ügyviteli és egyéb informatikai megoldások használata a vevő és a felhasználók kizárólagos felelőssége, az ebből eredő hiányosságokért, hibákért, károkért a Registrant KOLORIT Kft. felelősséget nem vállal.

 

 

12. Adatkezelés

 

A Registrant KOLORIT Kft., a hatályos Adatvédelmi Törvénynek és a az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletnek (GDPR) megfelelően kezeli és tárolja a vevők személyes adatait, valamint az említett jogszabályoknak megfelelően teljesíti tájékoztatási és egyéb kötelezettségét. [SG1] A Registrant KOLORIT Kft. kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vevőtől. Registrant KOLORIT Kft. tájékoztatja vásárlókat, hogy a vevők személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamatunk az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.


Registrant KOLORIT Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vevők adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfelek megrendelés során feliratkozhatnak a hírlevélre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.


Registrant KOLORIT Kft. kijelenti, hogy a vevő adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vevőnek joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az vevőszolgálaton. A vevő jogosult vevőszolgálaton, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az adatkezelési tájékoztató külön dokumentum formájában megtekinthető a www.registrant.hu oldalon.

 

 

 

 

 

Egyéb rendelkezések

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény) és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Az új Polgári Törvénykönyv a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy bevezetésre kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül. Jelen ÁSZF vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás együttesen vevőként nevesített.

A fenteknek megfelelően, ahol fogyasztó van a jogviszonyban, ott a rá vonatkozó speciális szabályok és rendelkezések az irányadóak.

 

 

 

Webáruházra vonatkozó különös szabályok

 

 

A Registrant KOLORIT Kft. webáruházában (továbbiakban: webhely) történt megrendelés esetén a fenti szabályokon túl az alábbi szabályok, eltérések alkalmazandóak:

 

Webhelyen történő értékesítés esetén a Szolgáltató adatok:

 • Cégnév: Registrant KOLORIT Kft.
 • Székhely: 9028 Győr, Pannónia utca 3.
 • Telephelye, fióktelepei: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 1.,

9400 Sopron, Pozsonyi út 50.,

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2. fszt. 1.

8360 Keszthely, Murvás út 5.

2800 Tatabánya, Március 15. út 8. fszt. 1.

9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 1-3

 

   

 

 • Adószám: 10264467-2-08
 • Cégjegyzék szám: Cg. 08-09-000548, Kibocsájtó cégbíróság: Gy-M-S Megyei Bíróság
 • A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • E-mail: webmaster@registrant.hu
 • Honlap:www.registrant.hu
 • Telefon/fax: +36 96 525 890/896
 • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 126102/2017
 • Bankszámlaszám-1: 10918001-00000080-94410004 (Ft-os kifizetésekhez)
 • Bankszámlaszám-2: 10918001-00000080-94410028 (EUR kifizetésekhez)

 

A tárhelyszolgáltató adatai: INFOARTNET Kft. (székhely: 9024 Győr, Kert u. 16.)

 

 

Webhelyen keresztül történő megrendelés

 

A megrendelés véglegesítése előtt a vevő köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Jelen dokumentum (ÁSZF), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

 

 

 

Termékek:

 

A Registrant KOLORIT Kft. a webhelyen fényképet jeleníthet meg az egyes termékekről. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 

 

A webhelyen a vevő a termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy megadott telefonszámon, e-mail-en vagy kapcsolatfelvételi űrlapon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Registrant KOLORIT Kft.-vel.

 

 

A megrendelés menete

 

 

A weboldalon történő rendelés két formája:

 

 1. Általános:

 

A. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa ,hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a Megrendelés követés menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit Webáruházunkba küldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

Ön a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Registrant KOLORIT Kft. jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 

 

 1. Színekre, kevert színekre

 

A kevert színekre vonatkozó megrendelési igénye esetén az ún. kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével vegye fel a kapcsolatot a Registrant KOLORIT Kft. munkatársával, aki szakmai segítséget nyújt Önnek.

Ezt követően a megrendelés a jelen ÁSZF szabályai szerint történik.

 

 

 

 

 

Visszaigazolás

 

Amennyiben a Registrant KOLORIT Kft. részéről a megrendelést követő 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás, akkor a rendelés automatikusan hatályát veszti, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

 

 

Elállás

 

A vevő (kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az áru átvételét követő 14 napon belül (naptári nap) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik, mely a vállalkozás és a fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozik.

 

Azon vevő, aki nem minősül a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak (vállalkozás, jogi személy, speciális szaktudást igényel), azaz aki a Registrant KOLORIT Kft. termékeit szakipari felhasználásra, üzletszerű tevékenység folytatása érdekében vásárolja meg, a megrendelésétől csak a vonatkozó jogi rendelkezések betartása mellett állhat el.

 

 

Regisztráció a webhelyre

 

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

 

 

Fizetési feltételek

 

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.
 • Személyesen a Registrant KOLOROT Kft. üzletében történő átvétel esetén.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Itt kell felsorolni az elfogadható kártyákat, pl. MasterCard, Visa Stb.
 • Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk a megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
 • Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni. 
 • A Registrant KOLORIT Kft. jogosult előleget számlázni.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza illetve vevő hozzájárulása esetén e-számla küldésére kerül sor a megadott e-mail cmíre. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Registrant KOLORIT Kft.-nek nem áll módjában elfogadni.

Panaszok intézése

 

A fogyasztó (vevő) a termékkel vagy a Registrant KOLORIT Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Személyesen, szóban (székhelyén, fióktelepein)
 • Írásban
 • Telefonon: + 36 96 525 890
 • E-mail-en: mail@registrant.hu

 

A felmerülő panaszokat – amennyiben az lehetséges – helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a vevő nem fogadja el a felkínált megoldást, úgy gondolskodni kell a panasz továbbításáról és írásban történő megválaszolásáról. A Registrant KOLORIT Kft. jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 

Vevőknek cimzett elektronikus hírlevél reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a vevő a webhelyen külön kifejezetten hozzájárul.

 

Az elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag (a továbbiakban együttesen: eDM) küldésre a vevő a webhelyen az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom webhelyen megadott e-mail címre történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A vevő az eDM küldésről bármikor szabadon leiratkozhat a kapott hírlevélen szereplő e-mail címre történő értesítéssel vagy a leiratkozás gomb használatával. A Registrant KOLORIT Kft, az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törlésről és arról, hogy ezen időponttól a vevő ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

 

Az alábbi rendszerüzenetek (különösen, de nem kizárólagosan) nem minősülnek direkt marketing anyagnak: a webhely funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, ÁSZF módosításával kapcsolatos tájékoztatás.

 


 [SG1]Amit fontos tudni, hogy a GDPR csak személyes adatokra vonatkozik, de a jogi személy vevő ügyintézője már annak minősül, szóval érdemes erre figyelni.

 

Registrant KOLORIT Kft. köteles a részéről, illetőleg érdekkörében eljáró természetes személyeket az Európai parlament és a Tanác (EU) 2016/679. rendelet a (GDPR) 13. Cikk és 14. cikk (1)-(4) bekezdés szerinti adattartalommal tájékoztatni a Registrant KOLORIT Kft. által végzett adatkezelésről a GDPR 14. cikk (5) bekezdés a) pontjára tekintettel.